Ring Clas för kostnadsfri offert:
070-725 29 01

Fukt

Fuktskada och fukt i källareFukt är helt enkelt vatten. Vatten kan finnas i fast form i så kallad vätskefas och osynligt i luften i ångfas.

Vatten i vätskefas kan man se i form att det t.ex. droppar medan vatten i ångfas inte går att se eftersom det är vattenmolekyler fördelat i luften.

Fukt är därmed både vatten i ångfas och vätskefas.

För att komma fram till hur fuktig luften är används ofta begreppet relativ fuktighet (RF). Den talar om hur mycket vatten det finns i luften i förhållande till hur mycket vatten luften maximalt kan innehålla vid en viss temperatur.

Varm luft innehåller, kan ”bära”, mer vatten än kall luft. Detta märks på sommaren och vintern. På vintern är det kallt och luften är torr, detta beror på att kall luft endast kan innehålla en bråkdel fukt jämfört med varm luft på sommaren.

När varm luft möter kalla ytor kondenserar det i form av vattendroppar. Ett exempel är om man har ett kallt glas vatten ute i värmen. På utsidan av glaset bildas vattendroppar.

Har man då t.ex. en krypgrund så drar varm luft in på sommaren in i det kalla utrymmet i grunden och kondenserar och blir fukt. Även utvändigt oisolerade källare har samma problem. Det är kallare i backen än vad man har inomhus. Där värme och kyla möts där bildas fukt. Vilket sker någonstans i väggen.

Vid 100% relativ fuktighet (RF) är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. I Sverige är den genomsnittliga luftfuktigheten ca. 80%. Över 70% RF trivs mögelsvampar och andra mikroorganismer. För ett behagligt och hälsosamt klimat är ca. 50% RF att rekommendera. Både för materialet i fråga och för människan.

 

Fukt & mögelskador

Fuktskador i byggkonstruktionen uppkommer pga att materialet som finns i väggar och golv inte tål de naturliga fuktbelastningarna som ditt hus utsätts för. Det kan vara allt från markfukt, regnvatten, utandningsluft eller matlagning.

Hur märker man att huset är utsatt för fukt- och mögelskador?

Det är inte alltid som det syns att huset är skadat, ofta märks det genom obehaglig lukt, det kan lukta jordkällare. Som boende i huset är det inte alltid så lätt att märka detta, utan det vanligaste är att vänner och bekanta kan märka det.

Lukten sätter sig i kläder och inredning.

Det finns även fall där fuktskadorna inte gett ifrån sig någon avvikande lukt.

 

Hur uppstår fuktproblem?

Fuktskador i byggkonstruktionen uppkommer p.g.a. att materialet som finns i väggar och golv inte tål de naturliga fuktbelastningarna som ditt hus utsätts för. Det kan vara allt från markfukt, regnvatten, utandningsluft m.m.

Är tillförseln av fukt för stor finns det en stor risk att det blir skador i huskonstruktionen. Mögelsvampar och bakterier trivs när det är fuktigt därför växer dem och frodas för fullt. Fortsätter tillförseln av fukt under en längre tid så börjar det organiska materialet, som t.ex. trä att brytas ner och hållfastheten försämras.

Inomhusmiljön blir allt sämre. Allergier och andra besvär kan vara ett faktum.

Upptäcker du fuktproblemen i tid så lönar det sig att åtgärda dem på en gång för att undvika att problemen blir mer omfattande och därför dyrare att återställa.

 

Kombinerat fuktskydd och isolering

Att en husgrund behöver ett fungerande fuktskydd är väl känt. Även om teknikerna går ifrån den gamla rena fuktspärren, asfalt direkt applicerat på grunden. Det finns idag flera system som kombinerar fuktskydd och isolering.

Golv

Alla hus har naturligtvis golv, även om stampat jordgolv blir allt ovanligare, och utvecklingen går mot fler golv med inbyggda värmeslingor. En gemensam nämnare för alla golv, som är en del av husens grund, är kontakten med marken eller de fyllnadsmassor som huset står på. Genom den kontakten tränger fukt från marken upp i grunden/golvet, fuktvandringen sker såväl direkt underifrån som genom den lite kraftigare kantbalken – en fuktvandring som bör stoppas.

En annan del i fuktproblematiken är fukten som alltid alstras inomhus och som tränger in i husgrunden – en fuktvandring som bör ökas, så att fukten tränger ända ut i marken. Normalt stannar fukten i grunden genom att den möter fukttrycket från marken eller stöter på en fuktspärr på grundens yttervägg. Den utifrån skyddande fuktspärren ”låser in” inomhusfukten i grunden. Det gäller istället att välja ett fuktskydd/-isolering som kontrollerar ångtrycket och på ett enkelt sätt gör det möjligt att styra trycket och dränera undan fukten.

Den fukt som etableras i husgrunden/-golvet märks långt ifrån alltid i form av ”fuktiga” golv, utan ger istället en kyla och en råhet i källaren som i sin tur ger ett ogästvänligt klimat för t ex ett extra sovrum eller en gillestuga. Det här ogästvänliga klimatet gäller direktkontakten med själva golvet som är kallt, men kanske än mer själva luften, inga tofflor räcker för att få bort kylan och råheten i luften.

Golvvärme

För att försöka lösa detta lägger många husägare och nybyggnadsentrepenörer in golvvärme.

Det gäller alltså att se problematiken i sin helhet. Golvvärme kan vara en bra lösning men kräver en isolering av grunden, mot marken, för att inte få en onödig energiförlust. Den andra sidan av detta är att med en korrekt utförd och effektiv isolering med fuktskyddande effekt så medför det inte bara minskade energiförluster i uppvärmningen, utan ett minskat energibehov generellt. Golvet och inomhusklimatet blir med en riktig isolering, som nämnts ovan, behagligare i sig. Det begränsade behovet av energiinsats som därmed krävs i kombination med det minskade ”svinnet” ger naturligtvis ett positivt ekonomiskt resultat.

Utvecklingen går vidare

De kombinerande system som i dag används vid fuktskydd och isolering är av skilda slag och i det följande presenteras ett av systemen. Det skall från början konstateras att vid arbete med husgrundens sida kan olika slag av system bli aktuella, men för isolering av grunden underifrån blir urvalet mindre.

Kraven som ställs på materialet för golvisolering är förutom det självklara – värmeisolerande, av lite olika karaktär. Utgångspunkten är emellertid cellplastskivor med hög dräneringskapacitet.

Tryckhållfastheten är en del, isoleringsskivorna skall hålla genom åren utan att deformeras, detta är av betydelse inte minst för fuktvandringen ut från grunden. En deformerad isolering kan också leda till att isoleringen istället för att vara kapillärbrytande och stoppa fukten utifrån, hjälper fukten i vandringen in mot den varmare grunden. Ångtrycket kan med en deformerad isolering inte alls styras. Hanterbarheten är en annan väsentlig del, såsom lätt vikt och enkelhet att vid behov såga i lämpliga bitar (utan att skivan smulas sönder eller tappar i prestanda). Dränerande/kapillärbrytande från två håll, fuktvägarna både inifrån och utifrån skall brytas i skivan.

Inte bara nyproduktion

En bra skiva skapar också möjlighet att, utöver vid nyproduktion, med god effekt kunna isolera befintliga grunder/golv. I samband med att man lägger in golvvärme kan man i många fall bila upp golvet och börja med en ordentlig isolering mot marken. Arbetet blir mer omfattande, men frågan är om resultatet – klimatmässigt och ekonomiskt – inte blir av sådan karaktär att det är värt det extra arbetet.